Fragen an Finanzsenator Dr. Sarrazin

Wir ha­ben den Ber­li­ner Fi­nanz­se­na­tor Dr. Thilo Sar­ra­zin di­rekt um Stel­lung­nahme zu den of­fe­nen Fra­gen ge­be­ten. Die Kor­re­spon­denz zwi­schen Dr. Sar­ra­zin und Dr. Wolf­gang Schirp fin­den Sie hier.

Down­load: Kor­re­spon­denz Schirp Sar­ra­zin (479 kB)

Copyright © Schirp & Partner Rechtsanwälte | Impressum | Datenschutzerklärung
Zum Seitenanfang