2016

Announcement Date: 28. Oktober 2018

René Le­zard – An­leihe: Kanz­lei Schirp Neu­sel & Part­ner zum ge­mein­sa­men Ver­tre­ter der An­lei­he­gläu­bi­ger gewählt.